Usnesení zastupitelstva (2010-2013)

Usnesení zastupitelstva (2010-2013)

2010

Veřejné zasedání dne 27.3.2010

Usnesení:

ZO schvaluje:

 1. I. změnu rozpočtu na rok 2010 v předloženém znění.
 2. Pronájem prodejny smíšeného zboží.
 3. Prodej palivového dřeva do pohostinství.

ZO bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregionu Hudlicko.
 2. Kontrolu VZP.

Veřejné zasedání dne 26.6.2010

Usnesení:

ZO schvaluje:

 1. II. změnu rozpočtu na rok 2010 v předloženém znění.
 2. Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání za rok 2009 v předloženém znění.
 3. Závěrečný účet obce za rok 2009 s výrokem "bez výhrad".
 4. Vydání OZV č.1/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.

ZO bere na vědomí:

 1. Kontrolu OSSZ.
 2. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Veřejné zasedání dne 17.9.2010

 Usnesení:

ZO schvaluje:

 1. III. změna rozpočtu na rok 2010 v předloženém znění.
 2. Ukončení oddělené hospodářské činnosti a převod do hlavního účetnoctví obce.
 3. Zabezpečení objektu OÚ rozšířit i na prodejnu.
 4. Těžbu na "Kašindě", z důvodu nebezpečí nakloněných stromů.

Ustavujíci zasedání ZO ze dne 6.11.2010

Usnesení:

ZO souhlasí:

 1. S navrženým programem.
 2. Se zvolením starosty a místostarosty.
 3. Se složením jednotlivých výborů.

Veřejné zasedání dne 18.12.2010 

Usnesení: 

ZO schvaluje: 

 1. Jmenování pověřeného zastupitele pro spolupráci s odborem územního plánování a regionálního rozvoje při pořizování územně plánovací dokumentace pana starostu Petra Vlasáka.
 2. Zřízení komise výstavby a veřejného pořádku.
 3. Zprávu finančního a kontrolního výboru za I. a II. pololetí 2010.
 4. Změnu odměny pro starostu ( snížení o 5 % ).
 5. IV. změnu rozpočtu v předloženém znění.
 6. Vyrovnaný rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na rok 2012 - 2014.
 7. Ukončení hospodářské činnosti k 31.12.2010 a převedení od 1.1.2011 do hlavní činnosti.
 8. Rekostrukce hospody.

ZO bere na vědomí:

 1. Výsledky dílčího přezkoumání obce 2009 - byl porušen zákon č. 250/2002 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §16 odst.4 a dále porušení §2 odst.4 a §15 odst.1

2011

Veřejné zasedání dne 26.3.2011 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

1)      Konečnou úpravu skládky.

2)      Zpracování studie na rekonstrukci pohostinství.

Veřejné zasedání dne 30.6.2011 

Usnesení:

 ZO schvaluje: 

1)      Závěrečný účet obce za rok 2010 s výrokem "bez výhrad".

2)      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 v předloženém znění.

3)      Zprávu o daňové kontrole podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

4)      I. a II. změnu rozpočtu na rok 2011v předloženém znění.

Veřejné zasedání dne 30.9.2011 

Usnesení:

 ZO schvaluje: 

1)      Vydání Územního plánu Trubská. ZO schvaluje po ověření, že územní plán Trubská není v  rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem , se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, za použití § 43 odst.4 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

2)      III. změnu rozpočtu v předloženém znění.

Veřejné zasedání dne 15.12.2011 

Usnesení : 

ZO schvaluje: 

1)     Územní rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizace.

2)     Přecenění pozemků za jednotnou sazbu Kč 3,04/m².

3)     IV. změnu rozpočtu v předloženém znění.

4)     Zprávu Finančního a Kontrolního výboru za I. a II. pol. 2011.

5)     Vyrovnaný rozpočet na rok 2012.


2012

Veřejné zasedání dne 14.3.2012  

Usnesení:

ZO schvaluje:

 1. I. změnu rozpočtu na rok 2012 v předloženém znění.
 2. Rozpočtový výhled na rok 2012 - 2014.

Veřejné zasedání dne 15.6.2012

Usnesení:

ZO schvaluje:

 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 v předloženém znění.
 2. Závěrečný účet obce za rok 2011 s výrokem "bez výhrad".
 3. II. změnu rozpočtu na rok 2012 v předloženém znění.

ZO pověřuje:

 1. Starostu obce Petra Vlasáka jednáním při zastupování obce s SFŽP ve věci splaškové kanalizace (dle § 31 zákona č.40/1964 Sb. občanský zákoník).

Veřejné zasedání dne 14.9.2012

Usnesení:

ZO schvaluje:

1. III. změnu rozpočtu dle jednotlivých pafagrafů.

2. Zprávu Finančního a Kontrolního výboru za I. pololetí 2012.

Veřejné zasedání dne 15.12.2012

Usnesení:

ZO schvaluje:

 • Vyrovnaný rozpočet na rok 2013.
 • IV.změnu rozpočtu v předloženém znění.
 • Zprávu Finančního a Kontrolního výboru za II.pololetí 2012.
 • Vyhlášku OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

2013

Veřejné zasedání dne 22.1.2013

Usnesení:

ZO schvaluje:

 • Územní působnost MAS "Mezi Hrady" v územním obvodu obce.
 • Vstup do zájmového sdružení právnických osob "Mezi Hrady" prostřednictvím Mikroregionu Hudlicko.
 • Věcné břemeno ČEZ.

Veřejné zasedání dne 11.4.2013

Usnesení:

ZO souhlasí:

 • I. změnou rozpočtu na rok 2013 dle předloženého znění.

ZO bere na vědomí:

 • Uzavření smlouvy mezi obcí Trubská a obcí Hudlice o poskytnutí sběrného místa k ukládání použitého nábytku, větví, křoví, stromků.

ZO pověřuje:

 • Starostu obce Petra Vlasáka k jednání se Stavebním úřadem v Králově Dvoře na stavební povolení pro komunikaci k parcelám.

Veřejné zasedání dne 27.6.2013

Usnesení:

ZO schvaluje:

 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 a účetní závěrku obce Trubská za rok 2012 v předloženém znění.
 • Závěrečný účet obce Trubská za rok 2012, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • II. změnu rozpočtu na rok 2013 v předloženém znění.
 • Příspěvek MŠ Svatá v částce Kč 10.000,-.

Veřejné zasedání dne 26.9.2013

Usnesení:

ZO schvaluje: 

 • III. změnu rozpočtu dle jednotlivých paragrafů.
 • Zprávu Finančního a Kontrolního výboru za I. pololetí 2013.